Ο Φορέας

Το Σύστημα

Το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, είναι ένας Φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εξυπηρετεί αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με αποστολή του την οργάνωση και την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλη τη χώρα.

 

Οι αρχές μας εκπορεύονται και στηρίζονται στα θεμέλια μιας βιώσιμης και αειφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης -σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο- με επίκεντρο τον Άνθρωπο και το σεβασμό στο Περιβάλλον.

 

Τηρώντας απολύτως τα αυστηρά πρότυπα που υπαγορεύει η κοινοτική και εθνική νομοθεσία, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι ήδη εναρμονισμένη στην απαίτηση του Νόμου 4042/2012, αλλά και της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, για χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας τουλάχιστον σε 4 χωριστά ρεύματα (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί), που οφείλουν να τηρήσουν απαρεγκλίτως όλοι οι φορείς ανακύκλωσης από 1ης Ιανουαρίου 2015.

 

H ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ εφαρμόζει μοναδικές και καινοτόμες δράσεις, οι οποίες στηρίζονται τόσο στις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές όσο και στην ελληνική εμπειρία και ιδιαιτερότητα.

 

Οι σημαντικότερες δράσεις, που καθιστούν την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ως μοναδική αλλά και σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας, είναι οι ακόλουθες:

 

- Χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για την εφαρμογή της νομικής υποχρέωσης για «Διαλογή στην Πηγή» σε χωριστά ρεύματα υλικών συσκευασίας (τα γνωστά «σπιτάκια της ανακύκλωσης»).

- Παροχή υψηλού ανταποδοτικού κινήτρου για κάθε επιστρεφόμενη συσκευασία (3 € λεπτά ανά 1 πλαστική, μεταλλική και γυάλινη συσκευασία).

- Συνεργασία με Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση συσκευασιών.

- Λειτουργία των Πάρκων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αλλά και της μαζικής ανακύκλωσης.


- Υλοποίηση καινοτόμων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών μέσω του Θεσμού των Πρεσβευτών Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, που σήμερα είναι ο κορυφαίος αθλητής Γιάννης Αντετοκούνμπο.

- Συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς να απαιτείται να δεσμεύουν ανθρώπινους πόρους αλλά και χωρίς κανένα κόστος για αυτούς

- Συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις κατά τόπους Μητροπόλεις για την ενίσχυση σημαντικών κοινωνικών και φιλανθρωπικών σκοπών.

Οι στόχοι της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους, που πηγάζουν από τους στόχους του σχετικού θεσμικού πλαισίου:

 

- την υλοποίηση της στρατηγικής, της πολιτικής, των στόχων, των δράσεων και των μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε με την 51373/4684/25.11.2015 (Β΄ 2706) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγκρίθηκε με την 49/15.12.2015 (Α΄ 174) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143),

- τη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων συσκευασιών με την ενθάρρυνση της ανακύκλωσής τους, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών,

- το σχεδιασμό και την καθιέρωση προγραμμάτων επιστροφής (εγγυοδοσίας), συλλογής και ανάκτησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών,

- την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών συμμετοχής της κοινωνικής οικονομίας και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση αποβλήτων με σκοπό την κοινωνική συμμετοχή, τον κοινωνικό έλεγχο και την επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων,

- το διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή, ως τον πλέον δόκιμο τρόπο συλλογής, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών,

- την καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης του καταναλωτή για την προσαρμογή της στάσης και της συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των συσκευασιών,

- την αποτροπή δημιουργίας υπολειμμάτων ανακύκλωσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών


Επίσης, επιπρόσθετοι βασικοί στόχοι του Συστήματος είναι:

- η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των πολιτών, με έμφαση στους νέους ανθρώπους, η οποία περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση, με στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς,

- η μη επιβάρυνση κόστους και η μη δέσμευση ανθρωπίνων πόρων για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

- η αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, μέσω του υψηλού προσφερόμενου ανταποδοτικού κινήτρου,

- η μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος της διαδικασίας της ανακύκλωσης, καθόσον πραγματοποιείται η διαλογή και η επεξεργασία (συμπίεση ή/και τεμαχισμός) των συσκευασιών στην Πηγή, μειώνοντας αισθητά το κόστος συλλογής, διαλογής αλλά και μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασίας,

- η ενίσχυση κοινωνικών σκοπών, μέσω της δωρεάς του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ κοινωνικών σκοπών.

 
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής όλων των καινοτόμων Δράσεων της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ επιτυγχάνονται εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα που είναι τα ακόλουθα:
 

- σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη των εθνικών ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης, καθόσον η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στο τέλος του 2020 θα έχει πετύχει ποσοστό ανακύκλωσης που θα ξεπερνά το 80% των ποσοτήτων των υπόχρεων διαχειριστών που έχουν συμβληθεί μαζί της.

 

- σημαντική συνεισφορά στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών μέσω του προσφερόμενου ανταποδοτικού κινήτρου, που ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη εξαετία.

 

- σημαντική συνεισφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω, κυρίως, των συνεργαζόμενων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

- σημαντική συνεισφορά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, κυρίως, των νέων ανθρώπων και μαθητών που αποτελούν το μέλλον της χώρας μας αλλά και τους καλύτερους πολλαπλασιαστές για να μεταστραφεί η περιβαλλοντική συμπεριφορά όλων των μελών κάθε οικογένειας.

 

- σημαντική συνεισφορά στην πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα αξιοποίησης των ανακυκλωμένων υλικών, καθόσον συλλέγονται σημαντικές ποσότητες καθαρών, χωριστά διαλεγμένων στην Πηγή, υλικών υψηλής αξίας, που μπορούν να αξιοποιούνται εντός της χώρας και να μην εξάγονται σε τρίτες χώρες.

Back to TOP